Ga naar de inhoud

Bijles? 

Heeft uw kind behoefte aan remedial teaching?

Vindt uw kind het leren op school moeilijk?
Kan uw kind niet met de groep meekomen?
Heeft uw kind niet meer zoveel plezier in school?

Dan kan Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven uit Harderwijk hulp bieden om samen met u en uw kind de achterstand in te lopen, zodat uw kind weer met de groep mee kan doen. Wij kunnen kinderen begeleiden uit:  Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde.

In samenwerking met het kind, de ouders en de school kan er een “plan op maat” gemaakt worden. Er wordt bekeken wat het kind al kan, wat het moeilijk vindt en waar het aan wil en moet werken. Door een positieve insteek en het kind actief te betrekken bij het leerproces krijgt het kind meer vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en meer plezier in het leren.

Bureau voor Extra Begeleiding uit Harderwijk richt zich op de kinderen van de basisschool: groep 1 tot en met groep 8. Wij begeleiden kinderen uit Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde.

Door uw kind actief te betrekken bij het oplossen van het leerprobleem, werken we ook aan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie. Ons doel is om uw kind weer plezier in het leren te geven. Het kind moet weer het gevoel krijgen: “Ik kan het wel”, “Ik kan het weer”, “Ik ben niet dom.”

Mijn naam is Heidi Hoeven-Wiertz. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs. Op dit moment ben ik leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in het speciaal basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Vanaf 2012 word ik door ouders en scholen regelmatig ingehuurd om bijles en remedial teaching te geven aan kinderen in groepsverband en op individueel niveau.

Na het afronden van de PABO heb ik de volgende opleidingen gevolgd:

–  Speciaal Onderwijs
–  Remedial Teaching Primair Onderwijs
–  Master SEN leesspecialist / dyslexie
–  Diverse bijscholingscursussen o.a. autisme, handelingsgericht werken, dyscalculie.

De aanmelding kan gebeuren door de ouders/verzorgers of door de school. Dit kan telefonisch (06-43862012) of per e-mail (info@extrabegeleiding.nl). Daarna zal er een gratis intakegesprek (+- 45 minuten) plaatsvinden. In dit gesprek leggen de ouders/ verzorgers of de school het probleem voor. Samen met de ouders/verzorgers of de school zal de remedial teacher een goed beeld van het probleem proberen te vormen.

Als het probleem duidelijk is, zal er een handelingsplan in samenwerking met het kind, de ouders/verzorgers en eventueel de school worden gemaakt. We proberen namelijk alle betrokkenen en zeker het kind, actief te betrekken bij het werken aan zijn/haar probleem.

Als het probleem nog niet duidelijk is, kan er een diagnostisch onderzoek plaatsvinden en/of informatie van  de school gevraagd worden waarna het handelingsplan gemaakt wordt.

Daarna vinden de begeleidingen plaats bij de remedial teacher in Harderwijk of op school. De begeleiding bestaat uit 50 minuten werken met het kind en 10 minuten overleg met de ouders/verzorgers wat er thuis gedaan zal worden. Thuis oefenen zal niet langer dan 10/15 minuten in beslag nemen. Het is effectiever om elke dag kort te oefenen dan één keer lang.

Ook kan er afgesproken worden wat de school extra met het kind kan oefenen.

Doelgroep van onze remedial teaching & bijles praktijk.

Bureau voor Extra Begeleiding uit Harderwijk richt zich op de kinderen van de basisschool:
groep 1 tot en met groep 8.

We geven begeleiding voor de volgende vakken:

 • Lezen
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Helpen bij het maken van een spreekbeurt
 • Helpen bij het maken van een boekenbeurt
 • Topografie

Ook verzorgen wij Citotrainingen voor de groepen 2 t/m 8.

Samen met het kind en de ouders/verzorgers wordt onderzocht wat het probleem is en op welke manier eraan gewerkt gaat worden. Met toestemming van de ouders/verzorgers zal er ook samengewerkt worden met de school en/of andere instanties, omdat zij ook waardevolle informatie kunnen geven over het leerprobleem. Daarna wordt er een individueel handelingsplan gemaakt voor 6 tot 12 weken. Afhankelijk van de ernst van het leerprobleem.

Wij kunnen kinderen begeleiden in de plaatsen: Harderwijk, Ermelo, Hierden en Hulshorst en Zeewolde.

Wat is bijles?

Onder bijles verstaan wij : extra les om zwakke punten in kennis of vaardigheden te verbeteren bij kinderen die op de basisschool zitten. Wij begeleiden kinderen uit het basisonderwijs in : Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde op het gebied van:

 • Lezen
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Topografie
 • Helpen bij het maken van spreekbeurten en boekenbeurten

Ook verzorgen wij cito trainingen voor de groepen 2 t/m 8. 

Wij kunnen kinderen begeleiden in de plaatsen: Harderwijk, Ermelo, Hierden en Hulshorst en Zeewolde.

Bij Remedial Teaching wordt er gespecialiseerde begeleiding gegeven aan kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen. Deze kinderen hebben meer moeite met sommige schoolvakken dan het gemiddelde kind. Hierdoor raakt het kind achter bij de groepsgenoten met als gevolg faalangst, weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

Door extra instructie te geven en een goede ondersteuning kan het kind de achterstand weer inlopen en/of de lessen in de groep blijven volgen.

In samenwerking met het kind, de ouders en de school kan er een “plan op maat” gemaakt worden. Er wordt bekeken wat het kind al kan, wat het moeilijk vindt en waar het aan wil en moet werken. Door een positieve insteek en het kind actief te betrekken bij het leerproces krijgt het kind meer vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten en meer plezier in het leren.

Het kind moet weer het gevoel krijgen: “Ik kan het wel”, “Ik kan het weer”, “Ik ben niet dom.” Wij begeleiden kinderen uit het basisonderwijs in : Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde op het gebied van:

 • Lezen
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Topografie
 • Helpen bij het maken van spreekbeurten en boekenbeurten

Ook verzorgen wij cito trainingen voor de groepen 2 t/m 8 in Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Ermelo en Zeewolde. 

Tarieven remedial teaching & bijles 2024/2025.

Het intakegesprek     (+- 45 minuten)                                                                      gratis

Diagnostisch onderzoek/ overleg school/ opstellen handelingsplan    € 32,50 per uur

 • Remedial Teaching/ begeleiding (zie *)                     € 30,- per 1/2 uur
 • Remedial Teaching/ begeleiding                                 € 40,- per 3/4 uur
 • Remedial Teaching/ begeleiding                                 € 50,- per uur
 • Groepsbegeleiding met max. 3 leerlingen (zie **)    € 35,- per uur/per leerling

* Gedurende bepaalde trajecten, met name bij hele jonge kinderen, kan het verstandig zijn om
per sessie niet meer dan een 1/2 uur het kind te begeleiden.

** In bepaalde gevallen is het mogelijk om remedial teaching te geven in groepsverband.
Wij geven dan in kleine groepjes van max. 3 leerlingen 1 uur remedial teaching.
Door het werken in kleine groepjes is de kwaliteit gewaarborgd en zo weten wij
de tarieven betaalbaar te houden.

Voor bezoeken buiten onze regio (Harderwijk/Hierden) kunnen wij reiskosten
in rekening brengen.

Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging van Remedial Teachers gehanteerd.
Het aantal begeleidingen kunnen variëren van 6 weken tot 12 weken. Afhankelijk van de ernst van het probleem.
De begeleidingen vinden één keer per week plaats bij de remedial teacher of op school.

Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.
Aan teksten en/of berekeningen kan men geen rechten ontlenen. Alle afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Wij kunnen kinderen begeleiden in de plaatsen: Harderwijk, Ermelo, Hierden en Hulshorst en Zeewolde.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Heidi Hoeven:  T. 06-43862012. Mailen kan ook: info@extrabegeleiding.nl 

Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven
J.P. Heyelaan 38  3842 CK Harderwijk

K.v.k. nr: 56742061
BTW nr: NL852288566B01

Onderdeel van:
Trenger Dienstverlening Vof

Algemene en leveringsvoorwaarden

artikel 1 Algemeen

 1. Bureau voor Extra Begeleiding is een praktijk bestaande uit Heidi Hoeven-Wiertz msen. Onderdeel van Trenger Dienstverlening Vof.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bureau voor Extra Begeleiding en een opdrachtgever waarop Bureau voor Extra Begeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau voor Extra Begeleiding voor de uitvoering waarvan door Bureau voor Extra Begeleiding derden dienen te worden betrokken.
 2. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijkeaansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn nadrukkelijk uitgesloten.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bureau voor Extra Begeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bureau voor Extra Begeleiding daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bureau voor Extra Begeleiding anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau voor Extra Begeleiding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur en uitvoering

 1. Bureau voor Extra Begeleiding zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 1. De overeenkomst tussen Bureau voor Extra Begeleiding en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien de werkzaamheden door nalatigheid van de opdrachtgever niet binnen de gestelde uitvoeringsperiode kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtgever betaling plichtig, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau voor Extra Begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau voor Extra Begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau voor Extra Begeleiding zijn verstrekt, heeft Bureau voor Extra Begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Bureau voor Extra Begeleiding ter beschikking heeft gesteld. Bureau voor Extra Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau voor Extra Begeleiding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau voor Extra Begeleiding zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bureau voor Extra Begeleiding bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bureau voor Extra Begeleiding op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau voor Extra Begeleiding een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bureau voor Extra Begeleiding gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bureau voor Extra Begeleiding daardoor direct of indirect ontstaan.
 1. Bureau voor Extra Begeleiding kan in overleg en met instemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien Bureau voor Extra Begeleiding met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bureau voor Extra Begeleiding niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Bureau voor Extra Begeleiding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 1. Voorts is Bureau voor Extra Begeleiding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau voor Extra Begeleiding kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau voor Extra Begeleiding op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau voor Extra Begeleiding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Bureau voor Extra Begeleiding tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 1. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau voor Extra Begeleiding, zal Bureau voor Extra Begeleiding in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau voor Extra Begeleiding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bureau voor Extra Begeleiding anders aangeeft.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bureau voor Extra Begeleiding  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bureau voor Extra Begeleiding op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5 Overmacht

 1. Bureau voor Extra Begeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau voor Extra Begeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau voor Extra Begeleiding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 1. Bureau voor Extra Begeleiding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zover Bureau voor Extra Begeleiding ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Bureau voor Extra Begeleiding aan te geven wijze. Bureau voor Extra Begeleiding is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Bureau voor Extra Begeleiding heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau voor Extra Begeleiding kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau voor Extra Begeleiding kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bureau voor Extra Begeleiding verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bureau voor Extra Begeleiding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst door Bureau voor Extra Begeleiding geleverde blijft eigendom van Bureau voor Extra Begeleiding totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bureau voor Extra Begeleiding gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Bureau voor Extra Begeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bureau voor Extra Begeleiding heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 9 Geheimhouding

 1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Bureau voor Extra Begeleiding verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Bureau voor Extra Begeleiding is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Bureau voor Extra Begeleiding, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
 1. Bureau voor Extra Begeleiding zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Bureau voor Extra Begeleiding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bureau voor Extra Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bureau voor Extra Begeleiding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 3. Indien Bureau voor Extra Begeleiding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau voor Extra Begeleiding beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De aansprakelijkheid van Bureau voor Extra Begeleiding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De aansprakelijkheid van is Bureau voor Extra Begeleiding beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bureau voor Extra Begeleiding vallen.
  5. Bureau voor Extra Begeleiding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau voor Extra Begeleiding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bureau voor Extra Begeleiding toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bureau voor Extra Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau voor Extra Begeleiding of haar leidinggevende ondergeschikten.
 1. Met deze overeenkomst gaat Bureau voor Extra Begeleiding een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.

  artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau voor Extra Begeleiding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats/regio van Bureau voor Extra Begeleiding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bureau voor Extra Begeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende afspraken inzake: Algemene verordening gegevensbescherming en Privacy beleid:

Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en onze  dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Delen van informatie inzake onze dienstverlening met derden:

Indien noodzakelijk kunnen wij informatie over de voortgang van onze dienstverlening delen met instanties en organisaties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U moet dan denken aan scholen, ouders, leerkrachten en andere direct betrokkenen.  Deze communicatie kan op de volgende manieren plaats vinden:

 1. Per post
 2. Per mail ( mails worden verzonden vanuit info@extrabegeleiding.nl) naar een door u vooraf opgegeven email adres of email adres van betrokken instanties.
 3. Via ons online dossier welke gehost wordt door Strato ( Hidrive).
  ( u ontvangt van ons een link per e-mail en separaat een wachtwoord waar u gedurende een bepaalde periode uw online dossier kunt raadplegen.)

 

U kunt in onze overeenkomst aangeven op welke wijze u geïnformeerd wilt worden over onze dienstverlening en voortgang daarvan en met welke instanties en betrokkenen wij de informatie mogen delen.

In voorkomende gevallen kan Bureau voor Extra Begeleiding op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.  

Website, email  en clouddiensten ( o.a. online opslag en delen dossiers):

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten en online opslag clouddiensten af van [Strato]. [Strato] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Strato] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Strato] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Administratie, facturatie en boekhouding:

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Snelstart] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Snelstart] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven . Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactpersoon voor privacyzaken

Aart Hoeven
E-mail: info@aarthoeven.nl
T. 06-209.73.471

Cookie verklaring Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven

Versie 1-07-2014. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Op 1 juni 2012 is de nieuwe telecomwet van kracht geworden. Sindsdien is elke website wettelijk verplicht de bezoeker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina vindt u een uitleg over cookies in zijn algemeenheid en over de cookies die wij of onze partners op deze website plaatsen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van een website naar uw computer worden gestuurd. Door het plaatsen van cookies kan een website de bezoeker volgen tijdens het bezoek aan de website en kan een bezoeker bij een volgend bezoek (of bij het doorsturen van de bezoeker naar een andere site) herkend worden. Door het gebruik van cookies wordt het surfen op het web makkelijker. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet elke keer uw inlognaam en wachtwoord in hoeft te vullen en dat bij het online shoppen bijgehouden welke producten er in uw winkelwagen zitten. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen, wachtwoorden te onderscheppen of virussen of trojans te installeren op uw computer. Cookies worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op vrijwel alle websites in de wereld.

Welke cookies worden er gebruikt op deze website
Bij het gebruik van deze website kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik worden verzameld door middel van cookies. De cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

Voor functionele doeleinden
Om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de websites te onthouden.

Cookies voor Website-analyse
Om onze bezoekersstatistieken bij te houden kunnen wij gebruik maken van o.a. gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Google bijvoorbeeld, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

Cookies voor advertenties
Externe leveranciers, waaronder Google en andere adverteerders, kunnen gebruik maken van cookies op een aantal van de websites binnen ons netwerk om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers.

Performance cookies voor affiliate tracking
Wij werken met een aantal adverteerders samen op basis van affiliate marketing. Bij affiliate marketing ontvangen wij als website eigenaar een vergoeding van adverteerders op basis van een “lead” of “sale”. Zo kan het zijn dat u op deze site op een link en/of advertentie klikt. Op dat moment gaat u van deze site naar de site van de adverteerder. Bij het doorklikken plaatst de adverteerder een cookie op uw computer. Op het moment dat u vervolgens op de site van de adverteerder bent, kan de adverteerder achterhalen dat u via onze site op de aanvraagpagina bent gekomen.

Cookies van overige externe partijen
Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld “retweet” of de “like” knoppen van sociale mediasites als twitter en facebook.

Verwijderen en weigeren van cookies
U kunt via de browserinstellingen op uw computer kunt geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschilen. Wij raden u aan om – indien nodig – de help functie van uw browser te raadplegen.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.