JP Heyelaan 38 3842 CK Harderwijk
06-43 86 20 12
info@extrabegeleiding.nl

Algemene Voorwaarden

Bijles en Remedial Teaching Basisonderwijs Harderwijk | Ermelo | Hierden | Hulshorst | Zeewolde

Versie 01-01-2013

Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven en Bureau voor Extra Begeleiding zijn een onderdeel van: Trenger Dienstverlening vof , J.P. Heyelaan 38 3842 CK Harderwijk. KvK nr: 56742061

Algemene en leveringsvoorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Bureau voor Extra Begeleiding is een praktijk bestaande uit Heidi Hoeven-Wiertz msen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen Bureau voor Extra Begeleiding en een opdrachtgever waarop Bureau voor Extra Begeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau voor Extra Begeleiding voor de uitvoering waarvan door Bureau voor Extra Begeleiding derden dienen te worden betrokken.

4. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat hoofdelijke

aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is

gegeven, zijn nadrukkelijk uitgesloten.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Bureau voor Extra Begeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of

de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bureau voor Extra Begeleiding daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bureau voor Extra Begeleiding anders aangeeft.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau voor Extra Begeleiding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur en uitvoering

1. Bureau voor Extra Begeleiding zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een

inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden

gegarandeerd.

2. De overeenkomst tussen Bureau voor Extra Begeleiding en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de

overeenkomst. Indien de werkzaamheden door nalatigheid van de opdrachtgever niet binnen

de gestelde uitvoeringsperiode kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtgever betaling plichtig,

tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau voor Extra Begeleiding

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau voor Extra Begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau voor Extra Begeleiding zijn verstrekt, heeft Bureau voor Extra Begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever

de gegevens aan Bureau voor Extra Begeleiding ter beschikking heeft gesteld. Bureau voor Extra Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau voor Extra Begeleiding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig

en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang

of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever,

van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in

kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor

hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk

overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau voor Extra Begeleiding zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de

oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever

aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging

in prijs en termijn van uitvoering.

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is

gegeven door de binnen Bureau voor Extra Begeleiding bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder

begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het

niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie

van Bureau voor Extra Begeleiding op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau voor Extra Begeleiding een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou

kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren

zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van

hetgeen waartoe hij jegens Bureau voor Extra Begeleiding gehouden is, dan is de opdrachtgever

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bureau voor Extra Begeleiding daardoor direct of indirect ontstaan.

7. Bureau voor Extra Begeleiding kan in overleg en met instemming van opdrachtgever bepaalde

werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2

en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Indien Bureau voor Extra Begeleiding met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs

overeenkomt, dan is Bureau voor Extra Begeleiding niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de

overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een

bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere

gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Bureau voor Extra Begeleiding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst

niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

2. Voorts is Bureau voor Extra Begeleiding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau voor Extra Begeleiding kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau voor Extra Begeleiding op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau voor Extra Begeleiding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Bureau voor Extra Begeleiding tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bureau voor Extra Begeleiding

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en

indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds

tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit

hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau voor Extra Begeleiding, zal Bureau voor Extra Begeleiding in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau voor Extra Begeleiding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bureau voor Extra Begeleiding anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bureau voor Extra Begeleiding vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de

order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bureau voor Extra Begeleiding op de

opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5 Overmacht

1. Bureau voor Extra Begeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de

opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is

te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau voor Extra Begeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau voor Extra Begeleiding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Bureau voor Extra Begeleiding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee

maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Bureau voor Extra Begeleiding ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau voor Extra Begeleiding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Bureau voor Extra Begeleiding aan te geven wijze. Bureau voor Extra Begeleiding is gerechtigd om periodiek te

factureren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat

de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

3. Bureau voor Extra Begeleiding heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau voor Extra Begeleiding kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau voor Extra Begeleiding kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bureau voor Extra Begeleiding verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de

artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur

om een andere reden op te schorten.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis

van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bureau voor Extra Begeleiding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is

over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst door Bureau voor Extra Begeleiding geleverde blijft

eigendom van Bureau voor Extra Begeleiding totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bureau voor Extra Begeleiding gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

artikel 8 Intellectuele eigendom

1. Bureau voor Extra Begeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bureau voor Extra Begeleiding heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 9 Geheimhouding

1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Bureau voor Extra Begeleiding verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Bureau voor Extra Begeleiding is verleend, zal

opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen

van Bureau voor Extra Begeleiding, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de

daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

3. Bureau voor Extra Begeleiding zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Bureau voor Extra Begeleiding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bureau voor Extra Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bureau voor Extra Begeleiding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

3. Indien Bureau voor Extra Begeleiding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Bureau voor Extra Begeleiding beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Bureau voor Extra Begeleiding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. De aansprakelijkheid van is Bureau voor Extra Begeleiding beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bureau voor Extra Begeleiding vallen.
5. Bureau voor Extra Begeleiding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau voor Extra Begeleiding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bureau voor Extra Begeleiding toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bureau voor Extra Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau voor Extra Begeleiding of haar leidinggevende ondergeschikten.

7. Met deze overeenkomst gaat Bureau voor Extra Begeleiding een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau voor Extra Begeleiding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats/regio van Bureau voor Extra Begeleiding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bureau voor Extra Begeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende afspraken inzake: Algemene verordening gegevensbescherming en Privacy beleid:

Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en onze  dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Delen van informatie inzake onze dienstverlening met derden:

Indien noodzakelijk kunnen wij informatie over de voortgang van onze dienstverlening delen met instanties en organisaties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U moet dan denken aan scholen, ouders, leerkrachten en andere direct betrokkenen.  Deze communicatie kan op de volgende manieren plaats vinden:

  1. 1.       Per post
  2. 2.       Per mail ( mails worden verzonden vanuit info@extrabegeleiding.nl) naar een door u vooraf opgegeven email adres of email adres van betrokken instanties.
  3. 3.       Via ons online dossier welke gehost wordt door Strato ( Hidrive).
    ( u ontvangt van ons een link per e-mail en separaat een wachtwoord waar u gedurende een bepaalde periode uw online dossier kunt raadplegen.)

U kunt in onze overeenkomst aangeven op welke wijze u geïnformeerd wilt worden over onze dienstverlening en voortgang daarvan en met welke instanties en betrokkenen wij de informatie mogen delen.

In voorkomende gevallen kan Bureau voor Extra Begeleiding op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. 

Website, email  en clouddiensten ( o.a. online opslag en delen dossiers):

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten en online opslag clouddiensten af van [Strato]. [Strato] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Strato] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Strato] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Administratie, facturatie en boekhouding:

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Snelstart]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Snelstart] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Snelstart] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bureau voor Extra Begeleiding Heidi Hoeven . Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactpersoon voor privacyzaken

Aart Hoeven
E-mail: info@aarthoeven.nl
T. 06-209.73.471